Hukum Wanita Haid Menyentuh dan Membaca Al Quran

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah wanita haid boleh menyentuh dan atau membaca Al Quran ataukah tidak. Untuk membahas masalah ini, tentu tidak adil jika satu pendapat saja yang saya sampaikan. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan semua pendapat, dan anda berhak memilih di antara pendapat2 tersebut, mana yang lebih mendekati kebenaran dan sesuai dengan dalil yang ada. Serta anda berhak pula memilih mana yg akan anda jadikan pegangan dalam masalah ini.

Perbedaan pendapat tentang wanita haid menyentuh dan membaca Al Quran dikarenakan perbedaan penafsiran Al Quran dan hadits yang ada. jadi, jangan jadikan perbedaan pendapat (khilafiyah) yang ada untuk saling bermusuhan dan saling membenci di kalangan umat muslim satu dengan yang lainnya. Saya paparkan perihal tersebut, agar kita sama2 bisa saling memaklumi sebuah pendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat yg kita pegang selama ini. Bisa saling menghormati satu dengan yg lainnya..

I. Pendapat Yang Mengatakan Tidak Boleh Menyentuh dan Membaca Al Quran

Berdasarkan ayat Al Quran :

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ
“Tidak ada yang menyentuh (Al-Qur’an) kecuali mereka yang telah disucikan” [Al-Waqi’ah : 79]

Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama melarang bagi wanita haid untuk membaca Al Quran. Sekedar menyentuhnya saja tidak boleh, apalagi membacanya. Selain itu pendapat ini didukung beberapa hadits di bawah :

أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ
Tidaklah menyentuh al-Qur’an melainkan orang yang suci. [ Hadis daripada ‘Amr bin Hazm radhiallahu ‘anh, dikeluarkan oleh Ibn Hibban, al-Hakim, Baihaqi dan lain-lain melalui beberapa jalan yang setiap darinya memiliki kelemahan. Namun setiap darinya saling menguat antara satu sama lain sehingga dapat diangkat ke taraf sahih, atau setepatnya sahih lighairihi.]

Hadits di atas dinyatakan shahih lighairihi. Mengapa..?! hadits tersebut diriwayatkan melalui beberapa jalur sanad, jika hadits tersebut berdiri sendiri-sendiri bisa disebut hadits dhaif, tetapi jika berdiri bersama-sama dengan menghubungkan jalur2 sanad yang ada, maka hadits tersebut bisa disebut hadits shahih, sehingga shahihnya dinamakan shahih lighairihi.. dan sebuah hadits shahih bisa dijadikan acuan/dasar untuk sebuah pendapat dalam fiqih..

Ada juga hadits lainnya, yakni Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
Tidak boleh membaca sesuatu ayat Al-Quran bagi orang junub dan tidak pula perempuan-perempuan haid. [Hadis daripada Ibnu Umar. Diriwayatkan at-Tirmidzi;Ibn Majah dan al-Baihaqi. Dikeluarkan oleh Imam an-Nasa’I di dalam Sunannya no.588 dan at-Tirmidzi didalam sunanya no.121).

Berdasarkan dalil2 tersebut di atas, maka diambillah sebuah pendapat yang melarang wanita haid membaca Al Quran.

II. Pendapat Yang Membolehkan Wanita Haid Menyentuh dan Membaca Al Quran

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ
“Tidak ada yang menyentuh (Al-Qur’an) kecuali mereka yang telah disucikan” [Al-Waqi’ah : 79]

Untuk memahami makna sebuah ayat Al Quran, tentu kita harus belajar, bagaimana para pakar tafsir Al Quran menafsirkan ayat tersebut.

Al-Hafidzh Ibnu Katsir di tafsirnya menerangkan penjelasan/ tafsir dari Ibnu Abbas dan lain-lain bahwa tidak ada yang dapat menyentuh Al-Qur’an yang ada di Lauhul Mahfudz sebagaimana ditegaskan oleh ayat yang sebelumnya. Mari kita simak ayat2 sebelumnya dan bagaimana penafsiran para shahabat terhadap ayat tersebut :

إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ {77} فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ {78} لاَّ يَمَسَّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ {79}
77. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia
78. pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),
79. tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan

Ibnu Katsir menafsirkan ayat “fii Kitabim-maknun” (QS 56;77) berarti di langit, yakni di al-Lauh al-Mahfuz. Demikian pula pendapat Anas, Mujahid, ‘Ikrimah, Sa’id bin Jubair, Adh Dhahhak, Abu Sya’tsa’ , Jabir bin Zaid, Abu Nuhaik, As Suddi, ‘Abdurrohman bin Zaid bin Aslam, dan selain mereka sebagaimana diterangkan dalam kitab Ibnu Katsir.

Dalam kitab tafsir Tafsir Ath Thobari XI/659 bahwa Ibnu Zaid Ibnu Zaid berkata, “yaitu para malaikat dan para Nabi. Para utusan (malaikat) yang menurunkan dari sisi Allah disucikan; para nabi disucikan; dan para rasul yang membawanya juga disucikan.”
Dalam kitab tersebut juga diterangkan Adh Dhahhak berkata, “Mereka (orang-orang kafir) menyangka bahwa setan-setanlah yang menurunkan Al Qur’an kepada Muhammad shallallaahu’alaihi wa sallam, maka Allah memberitakan kepada mereka bahwa setan-setan tidak kuasa dan tidak mampu melakukannya.”

Demikian juga keterangan beberapa sahabat dan tabi’in sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir al-Thabari dalam Jamii al-Bayan [Dar al-Fikr, Beirut 1999, riwayat no: 25955 – 25970. Lihat juga al-Mawardi – Al-Nukatu wa al-‘Uyun (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut), jld. 5, ms. 463-464.]

Jika kita kaji dari jenis bentukan isimnya dalam ayat tersebut pun, kita akan mendapatkan penjelasan bahwa lafadz yang digunakan dalam ayat tersebut adalah dalam bentuk isim maf’ul-nya (orang-orang yang disucikan), bukan dalam bentukisim fa’il (orang-orang yang bersuci). Perhatikan kalimatnya : “Tidak ada yang menyentuhnya (Al-Qur’an) kecuali mereka yang telah disucikan,” yakni dengan bentuk maf’ul (obyek) bukan sebagai faa’il (subyek).”

Ulama yang membolehkan wanita haid membaca Al Quran juga menggunakan dasar Hadits dari

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي
‘Aisyah radhiyallahu’anha beliau berkata, “Aku datang ke Mekkah sedangkan aku sedang haidh. Aku tidak melakukan thowaf di Baitullah dan (sa’i) antara Shofa dan Marwah. Saya laporkan keadaanku itu kepada Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam, maka beliau bersabda, ‘Lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh haji selain thowaf di Baitullah hingga engkau suci’.” (Hadits riwayat Imam Bukhori no. 1650)

Berdasarkan dalil tersebut di atas, yang tidak diperbolehkan hanya thawaf saja, sedangakn amal orang yang beribadah haji lainnhya tetap diperbolehkan termasuk berdzikir, membaca AL Quran dan lain-lain.

Thawaf tidak boleh, karena thawaf menurut hadits dari Ibnu Abbas itu seperti shalat..
“Thawaf di Ka’bah seperti shalat, namun di dalamnya dibolehkan sedikit bicara.” (HR. An Nasai no. 2922)
“Thawaf di Ka’bah seperti shalat, namun Allah masih membolehkan berbicara saat itu. Barangsiapa yang berbicara ketika thawaf, maka janganlah ia berkata selain berkata yang benar.” (HR. Ad Darimi no. 1847 dan Ibnu Hibban no. 3836).

Hadits di atas memang digolongkan sebagai hadits mauquf, yaitu hanya sampai pada sahabat dan tidak sampai pada Rasulullah.. tetapi, hadits mauquf adalah ucapan para shahabat yg telah belajar langsung kepada Rasulullah, tidak mungkin beliau berkata bohong atau mengarang cerita sendiri, maka bisa dijadikan dasar sebuah pendapat dalam agama, karena bisa digolongkan termasuk atsar para shahabat.
Menilik hal tersebut, maka thawaf tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh wanita haidh seperti larangan untuk shalat. Selain itu, berdzikir, membaca Al Quran dan sebagainya yang biasa dilakukan orang yg beribadah haji, tidak dilarang.

Sekarang, mari perhatikan hadits tentang tidak boleh membaca Al Quran kecuali orang yg suci. Hadits tersebut berbunyi : “

لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
hadits Ibn Umar: “Tidak boleh membaca sesuatu apa jua daripada al-Qur’an seorang yang dalam keadaan junub atau haid” , maka ia diriwayatkan oleh (Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi I/236; Al Baihaqi I/89 dari Isma’il bin ‘Ayyasi dari Musa bin ‘Uqbah dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar).

Ia adalah hadis yang dha’if, didha’ifkan oleh al-Bukhari, al-Baihaqi dan selainnya.
Kedha’ifan yang terdapat padanya adalah jelas. [Majmu’ Syarh al-Muhazzab (Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, Beirut 2001), jld. 2, ms. 123-125 (Kitab Taharah, Bab Apa yang mewajibkan mandi, Bab Hukum terhadap 3 perkara).]
Al Baihaqi (si periwayat hadits tersebut) berkata, “Pada hadits ini perlu diperiksa lagi. Muhammad bin Ismail al Bukhari menurut keterangan yang sampai kepadaku berkata, ‘Sesungguhnya yang meriwayatkan hadits ini adalah Isma’il bin Ayyasi dari Musa bin ‘Uqbah dan aku tidak tahu hadits lain yang diriwayatkan, sedangkan Isma’il adalah munkar haditsnya (apabila) gurunya berasal dari Hijaz dan ‘Iraq’.”
Al ‘Uqaili berkata, “Abdullah bin Ahmad berkata, ‘Ayahku (Imam Ahmad) berkata, ‘Ini hadits bathil. Aku mengingkari hadits ini karena adanya Ismail bin ‘Ayyasi’ yaitu kesalahannya disebabkan oleh Isma’il bin ‘Ayyasi’.”

Ada juga hadits yg membahas hal tersebut :

أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ
Tidak boleh menyentuh Al Qur’an kecuali orang yang suci.” (Hadits Al Atsram dari Daruqutni dan lain-lain)
Sanad hadits ini dho’if namun memiliki sanad-sanad lain yang menguatkannya sehingga menjadi shahih li ghairihi .

Menurut ulama yang berpendapat boleh menyentuh Al Quran dalam kondisi junub dan haid, kata thohir di dalam hadits tersebut adalah bersih dari najis, sedangkan orang beriman itu tidak najis.

Shahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain dari jalan Abu Hurairah, ia berkata : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjumpaiku di salah satu jalan dari jalan-jalan yang ada di Madinah, sedangkan aku dalam keadaan junub, lalu aku menyingkir pergi dan segera aku mandi kemudian aku datang (menemui beliau), lalu beliau bersabda, “Kemana engkau tadi wahai Abu Hurairah?” Jawabku, “Aku tadi dalam keadaan junub, maka aku tidak suka duduk bersamamu dalam keadaan tidak bersih (suci)”. Maka beliau bersabda,
سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ
“Subhanallah! Sesungguhnya orang mu’min itu tidak najis” (Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, “Sesungguhnya orang muslim itu tidak najis”).

Imam Asy Syaukani berkata dalam Nailul Author, Kitab Thoharoh, Bab Wajibnya Berwudhu Ketika Hendak Melaksanakan Sholat, Thowaf, dan Menyentuh Mushhaf: “Hamba-hamba yang disucikan adalah hamba yang tidak najis, sedangkan seorang mu’min selamanya bukan orang yang najis berdasarkan hadits di atas.

Maka tidak sah membawakan arti (hamba) yang disucikan bagi orang yang tidak junub, haid, orang yang berhadats, atau membawa barang najis. Akan tetapi, wajib untuk membawanya kepada arti: Orang yang tidak musyrik sebagaimana dalam firman Allah Ta’ala

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
yang artinya, “Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis.”(QS. At Taubah: 28)

Jadi, yg najis adalah orang2 musyrik, sedangkan orang2 beriman tidak najis (suci).

III. Pendapat Yang Tidak Boleh Menyentuh Al Quran Tetapi Membolehkan Membacanya.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama (jumhur), karena tidak ada dalil shahih yang melarang untuk membaca Al Quran kecuali larangan menyentuhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyentuh Al Quran adalah menyentuh mushaf Al Quran.

لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
hadits Ibn Umar: “Tidak boleh membaca sesuatu apa jua daripada al-Qur’an seorang yang dalam keadaan junub atau haid” , maka ia diriwayatkan oleh (Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi I/236; Al Baihaqi I/89 dari Isma’il bin ‘Ayyasi dari Musa bin ‘Uqbah dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar).

Ia adalah hadis yang dha’if, didha’ifkan oleh al-Bukhari, al-Baihaqi dan selainnya. Baca penjelasan di atas.

Sedangkan yang shahih adalah dalil tidak boleh menyentuh Al Quran sesuai dalil :

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ
“Tidak ada yang menyentuh (Al-Qur’an) kecuali mereka yang telah disucikan” [Al-Waqi’ah : 79]

Dan dalil :

أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ
Tidak boleh menyentuh Al Qur’an kecuali orang yang suci.” (Hadits Al Atsram dari Daruqutni dan lain-lain). Silahkan baca penjelasan sebelumnya di atas.

Dalil shahih yang ada hanya sekedar tidak boleh menyentuh mushaf, akan tetapi membaca Al Quran masih diperbolehkan karena tidak ada dalil shahih yang melarangnya.

Catatan :
Semoga perbedaan pendapat yang saya tulis di atas bisa menjadikan kita lebih bisa saling menghormati dan memahami antara satu muslim dengan muslim lainnya. Keep “ukhuwah”, kick “permusuhan”…

12 Komentar (+add yours?)

 1. Naufal Naning
  Jul 05, 2012 @ 02:25:19

  perbedaan hukum dikembalikan sesuai keyakinan masing masing,yang penting adalah perbedaan ini jangan dijadikan permusuhan yang menyebabkan cerai berai umat islam.

  Balas

 2. yogi
  Nov 21, 2013 @ 22:06:38

  ayat-ayat Allah memang terbukti kebenarannya :) , kalian tahu gak kalo ada aplikasi pencari lafaz Alquran menggunakan huruf latin? meskipun panjang pendek dsb pada bacaan tersebut tidak tepat, asal pengucapan benar dalam tulisan bisa ketemu looh :D asli buatan anak bangsa :D silahkan coba http://apps.cs.ipb.ac.id/lafzi/web/ terima kasih :)

  Balas

 3. titi
  Mei 24, 2014 @ 06:25:34

  tapi kata guruku itu diperbolehkann. jadi mana yang betul?

  Balas

  • almubayyin
   Mei 31, 2014 @ 18:34:58

   silahkan dibaca di atas, ada pendapat yang membolehkan juga..
   semua ane tulis, agar umat muslim juga mengetahui perbedaan yg ada sehinga tidak mudah menyalahkan saudara muslim lainnya karena kita tidak mengetahui bahwa perbedaan itu ada dan berdasarkan dalil2 yg kuat juga dan berdasarkan pemahaman para ulama2 pakar ilmu juga..

   jika seseoranh hanya mengaji dari satu tempat kajian saja, kemudian tidak tahu bahwa perbedaan itu ada, maka kita akan mudah menyalahkan dan menyesatkan orang yg berbeda dgn kita.. itu saja..

   Balas

 4. mumir tok
  Agu 10, 2014 @ 10:19:17

  assalamu alaikum tanya kenapa sholat dzuhur bacaan nya tidak di keraskan bila bacaan imamnya salah bagaimana kita tau sekian wasalam

  Balas

  • almubayyin
   Agu 11, 2014 @ 08:04:03

   dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu :

   كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى بِنَا فَيَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِى الصُّبْحِ

   “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah shalat bersama kami. Pada shalat Zuhur dan Ashar, beliau membaca al-Fatihah dan dua surat di rakaat pertama. Sesekali beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca pada kami. Adalah beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dari shalat Zuhur dan memendekkan pada rakaat kedua, begitu juga saat shalat Shubuh.” (HR Muslim)

   Imam al-Nawawi menjelaskan : “Dan adapun sabda Nabi saw : ‘Dan ayat yang beliau baca itu sesekali/kadang-kadang beliau memperdengarkan kepada kami‘, ini bisa jadi bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bermaksud untuk memberikan penjelasan atas diperbolehkannya bacaan keras (jahriyah) diwaktu shalat yang seharusnya pelan (sirriyah), dan bahwa bacaan pelan itu bukan syarat sahnya shalat, namun itu hukumnya sunnah.” (Syarah Shohih Muslim : 4/175)

   sebenarnya sholat Dhuhur dan Ashar tidak mutlak harus syir (pelan) bacaannya, sesuai keterangan Imam Nawawi di atas kadang Rasulullah juga mn-jahar-kan bacaannya.

   jika ditanyakan “mengapa” demikian..?! Allah dan RasulNya yg tahu, mengapa demikian. tidak ada penjelasan “mengapa” dari Rasulullah secara resmi. Tetapi ada bbrp pendapat ulama tentang hal tersebut.

   1. Hukum bacaan di-syir-kan terjadi di awal perintah sholat, yakni saat masih di Mekkah. Saat itu kaum kafir Quraisy sering melecehkan Al Quran saat dibacakan saat sholat. Dan para kafir Quraisy tersebut datang melecehkannya adalah saat siang hari, dan saat malam hari mereka sudah masuk di rumahnya masing-masing dan tidak mengolok-olok.

   Hal tersebut dihubungkan dengan asbabun nuzul dari QS QS. Al-Isra': 110 :
   وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً
   “Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.”
   Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. tentang firman-Nya “Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan jangan pula merendahkannya”, diturunkan (ayat ini) ketika Rasulullah saw sedang bersembunyi di Mekah, di mana apabila shalat dengan para sahabatnya, ia mengeraskan suaranya. Ketika orangorang musyrik mendengarnya, mereka mencela al-Qur’an; siapa yang telah menurunkannya; dan pada siapa diturunkan.

   Maka Allah berfirman pada Nabi-Nya saw: “Dan janganlah kamu mengeraskan suara dalam shalatmu”, artinya dalam bacaannmu hingga dapat mendengarlah orang- orang musyrik lalu mencela al-Qur’an. “Dan jangan pula merendahkannya” dari para sahabatmu hingga mereka tidak mendengar. “Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu”.” (HR. al-Bukhari, kitab Tafsir al- Qur’an)

   Kemudian muncul pendapat bahwa untuk menghindari celaan terhadap Al Quran, saat siang hari bacaan sholat dipelankan krn saat itu kaum musyrikin masih terbangun dan datang mencela. Pada saat di Madinah, maka Rasulullah mulai kadang di-jahr-kan suaranya kadang di pelankan sesuai dalil di atas dan pendapat imam Nawawi atas dalil tersebut.

   2. Pada saat malam hari, waktunya yg sangat baik untuk bermunajat sehingga bacaan di-jahr-kan agar lebih khusyuk dan nikmat munajatnya. Sedangkan pada siang hari adalaha waktunya bekerja tidak begitu nikmat untuk bermunajat yang sangat khusyu’. Seperti di terangkan syaikh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi’i dalam kitan Ianatut Tholibin :
   hikmahnya magrib dan isya’ di dikeraskan krn untuk mncari klezatan munajatnya hamba pd TUHANnya klo dzuhur ashar di pelankan krn siang wktu kesibukan dan bercampurnya para manusia krn tidak pantas untuk mngheningkan diri pd munajatnya,,sedangkan shubuh disamakn sholat malam {magrib dan isya’} krn bukan waktu kesibukan.(ianatut tholibin juz 1 hal 153.)

   3. Ada juga yang berpendapat bahwa saat malam hari pada jaman Rasulullah sangat gelap sekali, sehingga bacaan dikeraskan (jahr) agar terdengar bahwa sholat sudah dimulai, sedangkan saat siang hari tanpa dikeraskan saja orang sudah akan melihat dan mengetahui bahwa sholat sudah dimulai.

   Tidak ada keterangan resmi dari Rasulullah, itu hanya pendapat manusia-manusia sesudahnya saja. Wallahu a’lam..

   Balas

 5. Esri
  Sep 04, 2014 @ 07:37:46

  bagaimana bagi orang kristen yang menyentuh Alquran dan membacanya, dan wanita yang lagi lagi mengalami haid?
  thx

  Balas

  • almubayyin
   Sep 05, 2014 @ 06:40:48

   Sebenarnya di tulisan ane sudah terjawab tentang wanita yg haid memegang Al Quran tau bahkan orang non muslim memegang AL Quran..

   ada dua perbedaan pendapat di dalamnya saat memahami ayat :
   لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
   “Tidak ada yang menyentuh (Al-Qur’an) kecuali mereka yang telah disucikan” [Al-Waqi’ah : 79]

   silahkan dibaca lagi dan dipahami tentang makna kata “الْمُطَهَّرُونَ” (al muthohharuun) di dalam tulisan tersebut sehubungan dengan penafsiran QS Al-Waqi’ah : 79 ..

   Balas

 6. Trackback: ODOJ di PC.. | The Heaven's Fruits
 7. ingin belajar Alquran
  Nov 17, 2014 @ 14:53:47

  kalau baca dzikir seperti tahlil atau al maksurot gimana hukumnya>?

  Balas

  • almubayyin
   Nov 18, 2014 @ 00:43:03

   baca dzikir seperti tahlil (Laa ilaaha illallah) saat haid tidak ada perbedaan di antara ulama tentang bolehnya..
   Saat Aisyah haid pada haji wada’, kemudian Aisyah bersedih karena menganggap tidak bisa melakukan apapun pada musim haji kali ini, maka Rasulullah berpesan :

   فَافْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى

   “Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan thawaf di Ka’bah hingga engkau suci.” (HR. Bukhari no. 305 dan Muslim no. 1211)

   Sudah kita pahami, saat haji begitu banyak kalimat dzikir dan doa yang akan terucap, pada saat haid itu Aisyah diperintahkan untuk melakukan ritual haji seperti biasanya seperti dzikir dan doa, kecuali hanya thawaf saja.. Dalil ini menunjukkan bolehnya berdzikir dan berdoa saat haid..

   adapun pembacaan al ma’tsurot karena di dalamnya ada juga bacaan Al Quran, memang ada perbedaan pendapat seperti halnya perbedaan pendapat tentang membaca Al Quran di dalam tulisan di atas..

   Balas

 8. Trackback: Wanita Haid Membaca Quran, Bolehkah? | GALERI BUSANA MUSLIM SHAAROT

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: